Medlemsbetingelser

For aftale om medlemskab af E-handelsfondens certificeringsordning e-mærket (herefter benævnt e-mærket) gælder følgende betingelser.

Betingelserne er gældende fra indmeldelsestidspunktet, og den erhvervsdrivende erklærer sig ved indmeldelsen indforstået med at overholde de i aftalen fastsatte betingelser og vilkår samt fra certificeringstidspunktet at efterleve e-mærkets retningslinjer.

§ 1 Ikrafttræden og bindingsperiode

Medlemskabet træder i kraft, når e-mærket modtager den erhvervsdrivendes indmeldelse, og løber i 12 måneder.

Medlemskabet fornyes automatisk med 12 måneder ad gangen, og løber indtil det bringes til ophør i overensstemmelse med det i § 7 anførte om udmeldelse og ophævelse.

Medlemskabet opkræves én gang årligt, i den måned hvor den erhvervsdrivende har indmeldt sig. Kopi af ordrebekræftelsen kan rekvireres ved at sende en mail til: info@emaerket.dk eller på Mit e-mærke.

§ 2 Betaling af medlemskab

Betaling af medlemskab til e-mærket kan enten ske som måneds- eller årsbetaling.

Ændring af betalingsvilkår fra månedlig til årlig, eller omvendt, kan alene ske med 30 dages varsel til overgangen af en ny medlemsperiode, og med ikrafttræden ved overgang til ny medlemsperiode.

Vælges månedsbetaling, forudsættes betaling med betalingskort. Der kan betales med Dankort, VISA eller MasterCard, og e-mærket tager ikke gebyr for betaling.

Vælges årsbetaling, kan der vælges betaling med betalingskort. Der kan betales med Dankort, VISA eller MasterCard, og e-mærket tager ikke gebyr for betaling. Beløbet hæves med det samme. Alternativt kan vælges betaling via bank ved FIK-betaling. Almindelig bankoverførsel er ikke mulig.

Prisen for medlemskabet beregnes ud fra antal ansatte (ej årsværk) opgivet i CVR, og reguleres automatisk hvert år i forbindelse med fakturering i henhold til oplysningerne i CVR. De til enhver tid gældende priser kan ses på e-mærkets hjemmeside.

e-mærket kan løbende ændre medlemspakker, samt prisen herpå, med henblik på at forbedre og tilpasse medlemspakkerne til medlemmernes behov samt imødekomme eventuelle prisreguleringer. En pris- eller kontingentændring vil dog tidligst træde i kraft således, at medlemmet har mulighed for at opsige sit kontingent inden ændringens ikrafttræden.

Ved overskridelse af forfaldsdag, beregnes renter i henhold til diskontoen plus 1,5 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen. Dette er gældende både for betaling med kort og FIK-betaling.

Månedsbetaling via kort

Ved tilmelding til månedsbetaling accepterer den erhvervsdrivende, at medlemskontingentet automatisk trækkes periodevist hver måned, indtil medlemskab hos e-mærket ophører, uanset årsagen hertil.

Såfremt det tilmeldte betalingskort udløber eller snart gør det, eller der ønskes en ændring af det betalingskort, der er knyttet til aftalen, kan oplysningerne for det nye betalingskort tilføjes under “Min konto” på medlemsportalen Mit e-mærke.

Den erhvervsdrivende kan til hver en tid tilbagekalde sin tilladelse til, at e-mærket automatisk må trække medlemskontingentet periodevist. Ønsker den erhvervsdrivende at tilbagekalde sin tilladelse til korttrækning, overgår denne straks til årsbetaling via FIK. Hvis den erhvervsdrivende ikke har opsagt aftalen rettidigt jf. § 7, eller der ikke er indtastet gyldige kortoplysninger i forbindelse med indmeldelsen eller ved ændring af kortoplysninger, vil e-mærket inddrive det fulde restbeløb af medlemskontingentet med 14 dages forfald.

Årsbetaling via kort

Ved tilmelding til årsbetaling accepterer den erhvervsdrivende, at e-mærket må trække medlemskontingentet med det samme, samt at medlemskontingentet automatisk trækkes én gang årligt, indtil medlemskabet opsiges, eller medlemskab hos e-mærket ophører, uanset årsagen hertil.

Såfremt det tilmeldte betalingskort udløber eller snart gør det, eller der ønskes en ændring af det betalingskort, der er knyttet til aftalen, kan oplysningerne for det nye betalingskort tilføjes under “Min konto” på medlemsportalen Mit e-mærke.

Den erhvervsdrivende kan til hver en tid tilbagekalde sin tilladelse til, at e-mærket automatisk må trække medlemskontingentet periodevist. Ønsker den erhvervsdrivende at tilbagekalde sin tilladelse til korttrækning, overgår denne straks til årsbetaling via FIK. Hvis den erhvervsdrivende ikke har opsagt aftalen rettidigt jf. § 7, eller der ikke er indtastet gyldige kortoplysninger, vil e-mærket i stedet inddrive det fulde restbeløb af medlemskontingentet med 14 dages forfald.

§ 3 Benyttelse af e-mærket

e-mærket med tilhørende certifikat, der viser, at en webshop er certificeret jf. e-mærkets retningslinjer, må efter certificeringen kun anvendes i forbindelse med det domæne (URL), som indmeldelsen omhandler. Den erhvervsdrivende er berettiget til at benytte e-mærket i sin markedsføring af det domæne (URL), som er registeret som medlem.

Forefindes mærket eller henvises der på anden måde til e-mærket på en webshop (URL) uden at webshoppen er certificeret, betragtes dette som uberettiget brug og kan sanktioneres med dagbøder á kr. 1.000.

Forefindes mærket eller henvises der på anden måde til e-mærket på en webshop (URL) tilhørende den erhvervsdrivende, end de webshops (URL), der er medlemmer af e-mærket og som er certificeret, betragtes dette som uberettiget brug og kan sanktioneres med dagbøder á kr. 1.000 pr. webshop (URL).

Uberettiget brug af mærket kan ligeledes imødegås ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

§ 4 e-mærkets forpligtelser, rettigheder og ansvar

e-mærket forpligter sig til at administrere certificeringsordningen i overensstemmelse med retningslinjerne og med udgangspunkt i gældende ret, herunder at påse at retningslinjerne overholdes af de erhvervsdrivende, der er certificeret.

e-mærket forpligter sig til at foretage løbende kontrol af certificerede webshops, og er berettiget til at gennemføre stikprøvekontrol uden varsel, på alle certificerede webshops.

e-mærket påtager sig intet ansvar, hverken overfor den erhvervsdrivende eller tredjemand, for, om den erhvervsdrivende overholder retningslinjerne og/eller gældende ret.

§ 5 Den erhvervsdrivendes forpligtelser

Den erhvervsdrivende har pligt til:

At overholde de i nærværende aftale fastsatte betingelser og vilkår samt fra certificeringstidspunktet

at efterleve de til enhver tid gældende retningslinjer for e-mærket. Ændringer i retningslinjerne sker med rimeligt varsel.

At informere e-mærket om ændringer hos den erhvervsdrivende og/eller på dennes webshop, der vedrører e-mærkets retningslinjer, herunder oplysninger om kontaktpersoner.

At tilpasse webshoppen i henhold til e-mærkets anvisninger.

At tillade, at e-mærket foretager testkøb, uden omkostninger i forbindelse med certificeringsprocessen, samt foretager stikprøver og løbende kontrol af den certificerede webshop (URL).

At fjerne e-mærket fra webshoppen, såfremt de af e-mærket påpegede ændringer ikke foretages indenfor den af e-mærket anviste frist.

At tillade scraping af offentligt tilgængelige oplysninger på webshoppen, herunder, men ikke begrænset til;

 • Webshop system
 • Meta keywords + description
 • CVR nr.
 • Telefon nr.
 • Side med kontaktinformationer
 • ”Om os”-side og lign. sider
 • Handelsbetingelser
 • Produkter
 • Varegrupper
 • Brug eller misbrug af e-mærket
 • Brug af andre trustmarks

Der anvendes en web crawler, som i en automatiseret proces foretager data scraping og derved indsamler udvalgte, relevante offentligt tilgængelige informationer fra medlemmernes hjemmeside. Disse informationer analyseres og sammenholdes efterfølgende med andre data, således at eventuelle ændringer eller uoverensstemmelser registreres. Dermed sker der en løbende monitorering af det relevante indhold, eksempelvis handelsbetingelser. Når web crawleren besøger en hjemmeside, vil den enten identificere sig som EmaerketBot i user agent eller anvende en anonym user agent, afhængigt af platform.

§ 6 Fortrolighed

e-mærket er forpligtet til at behandle dokumenter, tekniske oplysninger samt øvrige oplysninger, som den erhvervsdrivende måtte meddele e-mærket forud for eller efter indgåelsen af medlemskabet, fortroligt. e-mærket træffer alle nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse af sådanne oplysninger meddelt i medfør af tilslutning til e-mærket, ligesom e-mærket pålægger sine ansatte ovennævnte fortrolighedsforpligtelse.

§ 7 Udmeldelse og ophævelse

Den erhvervsdrivende er berettiget til at melde sig ud af e-mærket ved skriftlig meddelelse til e-mærket med en måneds varsel til udgangen af en medlemsperiode. Udmeldelse kan ske via ’Mit e-mærke’ eller ved at sende en mail til info@emaerket.dk. Udmeldelsen er først registreret hos e-mærket, når den erhvervsdrivende har modtaget en skriftlig besvarelse på, at e-mærket har modtaget den erhvervsdrivendes ønske om udmeldelse. Udmeldelse berettiger ikke den erhvervsdrivende til hel eller delvis fritagelse for betaling eller at få tilbagebetalt medlemskontingent eller dele heraf, uanset tidspunktet for udmeldelse.

Den erhvervsdrivende anses ikke for at være udmeldt fordi den erhvervsdrivende lukker sin virksomhed, uanset årsagen hertil, eller fordi den erhvervsdrivende sælger eller lukker sin webshop, uanset årsagen hertil.

Ved væsentlig misligholdelse af aftalen, herunder manglende overholdelse af e-mærkets retningslinjer efter certificering, er e-mærket berettiget til – uden varsel – at ophæve medlemskabet med den virkning, at den erhvervsdrivende ikke længere er medlem af e-mærket, ligesom den erhvervsdrivende øjeblikkeligt fratages adgangen til at anvende e-mærket, med tilhørende certifikatside. Ophævelse af medlemskabet fritager ikke den erhvervsdrivende for betaling af den fulde medlemsperiode.

Efter ophør af medlemskabet – uanset årsagen hertil – er den erhvervsdrivende forpligtet til at bringe enhver brug af mærket til ophør. Uberettiget brug af mærket kan imødegås ved et fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

§ 8 Erstatning

Det er mellem e-mærket og den erhvervsdrivende aftalt, at e-mærket ikke kan ifalde erstatningsansvar som følge af handlinger, undladelser m.m. foretaget i forbindelse med e-mærkets afgørelser truffet i medfør af medlemsbetingelserne og retningslinjerne.

§ 9 Overdragelse

Den erhvervsdrivende har ikke ret til at overdrage eller sælge retten til brug af e-mærket, jf. § 3, til tredjemand, selvom brugen af e-mærket sker på samme domæne (URL).

§ 10 Lovvalg og værneting

Medlemsbetingelserne er underkastet dansk ret. Enhver tvist mellem parterne vedrørende disse, og som ikke vedrører afgørelser truffet af e-mærket i medfør af retningslinjerne, skal anlægges ved Søog Handelsretten i København eller såfremt Sø- og Handelsretten ikke har kompetence, Københavns Byret.

§ 11 Persondata

Du kan læse om vores behandling af persondata her

Medlemsbetingelserne er sidst revideret i 4. kvartal 2020

©2023 emaerket.dk