Medlemsbetingelser

For aftale om medlemskab af E-handelsfondens
certificeringsordning e-mærket (herefter benævnt e-mærket) gælder følgende
betingelser. Betingelserne er gældende fra indmeldelsestidspunktet, og den
erhvervsdrivende erklærer sig ved indmeldelsen indforstået med at overholde de
i aftalen fastsatte betingelser og vilkår samt fra certificeringstidspunktet at
efterleve e-mærkets retningslinjer.

Ikrafttræden og bindingsperiode §1

Medlemskabet træder i kraft når e-mærket modtager den
erhvervsdrivendes indmeldelse og løber i 12 måneder.

Medlemskabet fornyes automatisk med 12 måneder ad gangen, og
løber indtil det bringes til ophør i overensstemmelse med det i §7 anførte om
udmeldelse og ophævelse.

Kopi af ordrebekræftelsen kan rekvireres ved at sende en
mail til: post@emaerket.dk.

Betaling af medlemskab §2

Betaling af medlemskab til e-mærket kan enten ske som
måneds- eller årsbetaling.

Ændring af betalingsvilkår fra månedlig til årlig, eller
omvendt, kan alene ske med 30 dages varsel til overgangen af en ny
medlemsperiode, og med ikrafttræden ved overgang til ny medlemsperiode.

Vælges månedsbetaling, forudsættes betaling med
betalingskort. Der skal betales med VISA eller MasterCard, og der tages ikke
gebyr for betaling.

Vælges årsbetaling, kan der vælges betaling med
betalingskort. Der skal betales med VISA eller MasterCard, og der tages ikke
gebyr for betaling. Beløbet hæves med det samme. Alternativt kan vælges
betaling via bank ved FIK-betaling. Almindelig bankoverførsel er ikke mulig.

Ved forsinkelse af betalingen (FIK-overførsel), netto 14
dage fra fakturadatoen, beregnes renter i henhold til diskontoen plus 1,5% pr.
påbegyndt måned fra forfaldsdagen.

Månedsbetaling via kort

Ved tilmelding til månedsbetaling, accepterer den
erhvervsdrivende, at medlemskontingentet automatisk trækkes periodevist hver
måned, indtil medlemskabet opsiges, eller medlemskab hos e-mærket ophører,
uanset årsagen hertil.

Såfremt det tilmeldte betalingskort udløber eller snart gør
det, eller der ønskes en ændring af det betalingskort, der er knyttet til
aftalen, kan oplysningerne for det nye betalingskort tilføjes under “Min konto”
på medlemsportalen Mit e-mærke.

Den erhvervsdrivende kan til hver en tid tilbagekalde sin
tilladelse til, at e-mærket automatisk må trække medlemskontingentet
periodevis. Hvis den erhvervsdrivende ikke har opsagt aftalen rettidigt jf.§7,
eller der ikke er indtastet gyldige kortoplysninger i forbindelse med
indmeldelsen eller ved ændring af kortoplysninger, vil e-mærket inddrive det
fulde restbeløb af medlemskontingentet med 14 dages forfald.

Årsbetaling via kort

Ved tilmelding til årsbetaling, accepterer den
erhvervsdrivende, at e-mærket må trække medlemskontingentet med det samme, samt
at medlemskontingentet automatisk trækkes 1 gang årligt, indtil medlemskabet
opsiges, eller medlemskab hos e-mærket ophører, uanset årsagen hertil.

Såfremt det tilmeldte betalingskort udløber eller snart gør
det, eller der ønskes en ændring af det betalingskort, der er knyttet til
aftalen, kan oplysningerne for det nye betalingskort tilføjes under “Min konto”
på medlemsportalen Mit e-mærke.

Den erhvervsdrivende kan til hver en tid tilbagekalde sin
tilladelse til, at e-mærket automatisk må trække medlemskontingentet
periodevis. Hvis den erhvervsdrivende ikke har opsagt aftalen rettidigt jf. §7
eller der ikke er indtastet gyldige kortoplysninger, vil e-mærket i stedet
inddrive det fulde restbeløb af medlemskontingentet med 14 dages forfald.

Benyttelse af e-mærket §3

e-mærket, med tilhørende certifikat, der viser, at en
webshop er certificeret jf. e-mærkets retningslinjer, må efter certificeringen
kun anvendes på den webshop (URL), som indmeldelsen omhandler. Den
erhvervsdrivende er berettiget til at benytte e-mærket med tilhørende
markedsføringspakke i sin markedsføring af webshoppen jf. e-mærkets manual for
dette.

Forefindes mærket på en webshop inden
certificeringsprocessen er endeligt gennemført, betragtes dette som uberettiget
brug og kan sanktioneres med dagbøder á kr. 1.000. Forefindes mærket på andre
webshops (URL) tilhørende den erhvervsdrivende, end de webshops (URL) der er
certificeret, betragtes dette som uberettiget brug og kan sanktioneres med
dagbøder á kr. 1.000 pr. webshop (URL).

Uberettiget brug af mærket kan ligeledes imødegås ved
fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

e-mærkets forpligtelser, rettigheder og ansvar §4

e-mærket forpligter sig til at administrere certificeringsordningen
i overensstemmelse med retningslinjerne og med udgangspunkt i gældende ret,
herunder at påse, at retningslinjerne overholdes af de erhvervsdrivende, der er
certificeret.

e-mærket forpligter sig til at foretage løbende kontrol, af
alle certificerede webshops, og er berettiget til at gennemføre
stikprøvekontrol, uden varsel, på alle certificerede webshops.

e-mærket påtager sig intet ansvar, hverken overfor den
erhvervsdrivende eller tredjemand, for, om den erhvervsdrivende overholder
retningslinjerne og/eller gældende ret.

Den erhvervsdrivendes forpligtelser §5

Den erhvervsdrivende har pligt til:

Fortrolighed §6

e-mærket er forpligtet til at behandle dokumenter, tekniske oplysninger samt øvrige oplysninger, som den erhvervsdrivende måtte meddele e-mærket forud for eller efter indgåelsen af medlemskabet, fortroligt. e-mærket træffer alle nødvendige foranstaltninger til
hemmeligholdelse af sådanne oplysninger meddelt i medfør af tilslutning til
e-mærket, ligesom emærket pålægger sine ansatte ovennævnte fortrolighedsforpligtelse.

Udmeldelse og ophævelse §7

Den erhvervsdrivende er berettiget til at melde sig ud af e-mærket ved skriftlig meddelelse til
e-mærket på udmeldelse@emaerket.dk med en måneds varsel til udgangen af en
medlemsperiode. Udmeldelsen er kun gyldig ved indsendelse til ovennævnte mail
og er først registreret hos e-mærket, når den erhvervsdrivende har modtaget en
skriftlig besvarelse herpå. Udmeldelse berettiger ikke den erhvervsdrivende til
at få tilbagebetalt medlemskontingent eller dele heraf, uanset tidspunktet for
udmeldelse.

Den erhvervsdrivende anses ikke for at være udmeldt hvis den erhvervsdrivende lukker, uanset årsagen hertil, eller fordi den erhvervsdrivende sælger sin webshop. Ved væsentlig
misligholdelse af aftalen, herunder manglende overholdelse af e-mærkets
retningslinjer efter certificering, er e-mærket berettiget til – uden varsel og
med fastholdelse af fordringen – at ophæve medlemskabet med den virkning, at
den erhvervsdrivende ikke længere er medlem af e-mærket, ligesom den
erhvervsdrivende øjeblikkeligt fratages adgangen til at anvende e-mærket, med
tilhørende certifikatside samt markedsføringspakke.

Efter ophør af medlemskabet –uanset årsagen hertil – er den erhvervsdrivende forpligtet til at bringe enhver brug af mærket til ophør. Uberettiget brug af mærket kan imødegås ved et
fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

Erstatning §8

Det er mellem e-mærket og den erhvervsdrivende aftalt, at e-mærket ikke kan ifalde erstatningsansvar som følge af handlinger, undladelser m.m. foretaget i forbindelse med e-mærkets afgørelser truffet i medfør af medlemsbetingelserne, retningslinjerne,
køberbeskyttelsen eller gældende ret.

Overdragelse §9

Den erhvervsdrivende har ikke ret til at overdrage eller sælge sit medlemskab eller tilhørende certifikat på dennes webshop til tredjemand.

Lovvalg og værneting §10

Medlemsbetingelserne er underkastet dansk ret. Enhver tvist mellem parterne vedrørende denne, og som ikke vedrører afgørelser truffet af e-mærket i medfør af retningslinjerne eller
e-mærkets køberbeskyttelse, skal anlægges ved Sø- og Handelsretten i København
eller såfremt sø- og handelsretten ikke har kompetence, Københavns Byret.

Persondata §11

For at der kan indgås aftale med os på emaerket.dk, har vi brug for følgende
oplysninger:

Vi foretager registreringen af disse oplysninger med det formål, at kunne håndtere
indmeldelse og certificering. Oplysningerne registreres hos e-handelsfonden og
opbevares i løbende kundeforhold. Når samarbejdet ophører, opbevares
oplysningerne i yderligere 5 år i henhold til bogføringslovens regler.

Når der indsamles oplysninger via vores website sikrer vi, at det altid sker ved
afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis
hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Den dataansvarlige er e-handelsfonden.

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig. Hvis du mener, at
oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde
har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan
f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål,
som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine
persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på
post@emaerket.dk.

Medlemsbetingelserne er sidst revideret i 2. kvartal 2018
©2020 emaerket.dk